Tiimivalmennus verkossa – Hyvinvoiva huipputiimi

Oletko etsinyt tiimivalmennusta, joka olisi helppokäyttöinen, ajasta ja paikasta riippumaton, alalle kuin alalle soveltuva, ja jonka avulla voisit tuunata tiimisi toimintakulttuuria pala palalta timanttiseksi?

Hyvinvoiva huipputiimi -verkkovalmennuksen tarkoituksena on päivittää oman työpaikan toimintakulttuuria onnistumista tukevaksi sekä tukea työssä jaksamista, itsensä johtamista ja työhyvinvointia. Punaisena lankana on työn kehittäminen, muutoskykyisyyden tukeminen sekä työpaikan vuorovaikutuksen vahvistaminen.

Työhyvinvointia edistävät tutkitusti selkeät, yhteiset tavoitteet, psykologisesti turvallinen ilmapiiri sekä itseymmärryksen lisääntyminen. Näitä teemoja käydään monipuolisesti läpi tiimivalmennuksen aikana. Kokonaisuuden tavoitteena on lisätä osallistujien resilienssiä eli muutoskykyisyyttä. Resilienssillä tarkoitetaan kykyä kohdata onnistuneesti kuormittavia tai toimintakykyä uhkaavia tilanteita sekä kykyä palautua tällaisista tilanteista. Kiivastahtisessa ja monesti yllättäen muuttuvassa työelämässä muutoskykyisyys on tärkeää: miten väistämättömiä muutoksia voisi hyväksyä ja miten voisi säilyttää toimintakykynsä muutosten äärellä?

Miten tiimivalmennus toteutetaan?

Valmennuksen materiaalit ovat valmiina verkkoalustalla, jonne osallistujat saavat tunnukset. Jokaisesta osiosta löytyy luentovideoita, luettavaa, tehtäviä sekä lisätietoa niille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen
enemmän.

Materiaali on jaettu tarkoituksella pieniin osiin ja luentovideot ovat tiiviitä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että lyhyt luentovideo voidaan katsoa henkilökunnan kokouksen aluksi pohjaksi yhteiselle keskustelulle. Materiaaliin voi perehtyä myös itsenäisesti, ja siitä voidaan keskustella myöhemmin yhdessä.

Materiaalin osiot täydentävät toinen toisiaan, ja ymmärrys hyvinvoivasta toimintakulttuurista täydentyy osio osiolta. Paras hyöty saadaan kulkemalla koko valmennusmatka, mutta materiaalia voidaan käyttää myös tiettyihin osa-alueisiin keskittyen tai vaikka vaan yhden osion verran.

Voisi ajatella, että tiimivalmennus tarjoaa työhyvinvoinnin siemeniä. Työpaikalla päätetään, mitä siemeniä tarvitaan, kasvatetaan ja vaalitaan.

Tiimivalmennuksen aikana voidaan huomata asioita, joissa ollaan omalla työpaikalla jo aika hyviä ja jotka sujuvat. Näitä asioita voidaan lähteä materiaalin avulla vahvistamaan ja kehittämään vielä paremmiksi. Valmennusmateriaali auttaa myös löytämään kipupisteitä ja asioita, jotka eivät vielä suju. Työyhteisö voi myös valita kehittämiskohteiden äärellä työskentelyn.

Kenelle valmennus sopii?

Hyvinvoiva huipputiimi -valmennus sopii tiimille, jossa yhteinen työnteko sujuu melko hyvin ja ollaan vähintäänkin puheväleissä keskenään. Hedelmällisintä valmennuksen onnistumisen kannalta olisi, jos työpaikan keskustelukulttuuri sallisi moniäänisyyden, ihmettelyn ja sen, että asioista voi olla eri mieltä rakentavalla tavalla. Toisaalta työpaikan keskustelukulttuurin on myös mahdollista kehittyä avoimempaan suuntaan valmennusmateriaalin tehtävien avulla.

Jos työpaikan tilanne on syystä tai toisesta kriisiytynyt, voi työyhteisölle olla hyötyä esimerkiksi tiimin tarpeisiin räätälöidystä työnohjauksesta tai työyhteisösovittelusta valmennuksen sijaan.

Koska toimintakulttuuria kehitetään nauhoitetun materiaalin varassa, edellytetään tiimiltä myös kykyä aikatauluttaa ja johtaa oman toimintakulttuurinsa kehittämismatkaa. Kurssialustalta saatte selkeät materiaalit avuksi aikataulutukseen ja oman valmennusmatkan suunnitteluun.

Miksi tiimivalmennukseen kannattaisi osallistua koko tiimin voimin?

Kun koko henkilökunta perehtyy samaan materiaaliin, helpottuvat jaettu oppiminen ja yhteinen keskustelu. Voidaan miettiä yhdessä, miten kokonaisuuden asiat näkyvät omassa työssä: missä ollaan jo vahvoilla ja mikä vaatisi vielä kehittämistä.

Tiimivalmennuksen osiot kutsuvat pysähtymään oman työn äärelle ja pohtimaan, mitä työssään tekee ja miksi. Vaikka työhyvinvointiin on olemassa manuaaleja, niin paikallinen, työhyvinvointia tukeva toimintakulttuuri rakentuu parhaiten yhdessä keskustellen ja kokeillen. Mitä omalla työpaikalla pitäisi kehittää ja vahvistaa, jotta siellä voitaisiin hyvin? Tarkoituksena on, että kokonaisuuden asioista ei pelkästään keskustella, vaan muutoskykyisyyden osa-alueita myös sovelletaan arjen työhön sen mukaisesti, mitä työpaikalla pidetään tarpeellisena.

Materiaalia voi myös käyttää apuna työpaikan hyvinvointipäivän rakentamiseen. Materiaalin lisäksi tarvitaan vain mukava paikka ja rauhaa yhteiseen perehtymiseen ja pohdintaan. Yhden osion läpikäymiseen tällä tyylillä voisi käyttää joko kokonaisen työpäivän tai puoli työpaivää riippuen siitä, kuinka syvällisesti teemaa halutaan käsitellä.

Entäs jos läpikäyminen koko tiimin voimin ei ole mahdollista?

Materiaalia on mahdollista käydä läpi myös oman työroolin tutkiskelun ja vahvistamisen kannalta. Itsenäinen materiaalin läpikäyminen ja siitä seuraavat omakohtaiset pohdinnat voivat vaikuttaa tapaan toimia työyhteisössä. Työyhteisön toimintakulttuuri on ihmisten luoma rakennelma, ja ihmiset voivat sitä omalla toiminnallaan myös muuttaa. Jo yksikin työntekijä voi omalla toiminnallaan kääntää työpaikan vuorovaikutusta positiivisempaan suuntaan.

Materiaali voi toimia myös esimiehen oman, ajasta ja paikasta riippumattoman pohdinnan tukena. Materiaalista voi poimia ideoita esimerkiksi sujuvimpiin palavereihin tai kehityskeskusteluihin.

Yksi mahdollisuus käyttää materiaalia voisi olla ostaa se esimiestiimin käyttöön. Näin esimiehillä olisi mahdollisuus peilata yhdessä valmennuksen materiaalia omaan alaan: mitä esimiestyö on omalla alalla ja miten valmennuksen materiaali taipuisi parhaiten omalle alalle arjen työn avuksi.

Mitä kurssialustalla on?

 • Lyhyitä orientaatio- ja perehdyttämisvideoita aiheeseen. Yhden videon kesto on tyypillisesti n. 10–15 minuuttia. Videoita voi katsoa tiimikokouksen aluksi ja sitten keskustella yhdessä teemaan liittyvistä ajatuksista, kokemuksista ja tuntemuksista. Videoita voi hyödyntää myös siten, että videoita katsotaan omaan tahtiin, ja tiimissä palataan niiden teemoihin yhdessä keskustellen sovittuna aikana.  Yhden osion sisällä videoiden kesto on tyypillisesti 1–2 tuntia
 • Aiheeseen liittyviä tiiviitä tietotekstejä
 • Lisämateriaaleja niille, jotka haluavat perehtyä teemaan enemmän. Lisämateriaali voi olla joko luentovideoita, tekstejä, tehtäviä tai tiivistelmiä mielenkiintoisista, aiheeseen liittyvistä kirjoista tai podcasteista
 • Työnohjaajan ammattitaidolla laadittuja ideoita siihen, miten tiimi voisi keskustella aiheesta työpaikalla
 • Jokaiseen osioon liittyvä tulostettava työkirja, joka sisältää suunnittelu- ja ajankäyttötyökaluja sekä osioon liittyviä tehtäväpohjia
 • Valmiita ideoita tapaamisiin, joissa keskustellaan yhdessä valmennusmateriaalin teemasta
 • Lomakkeita alku- ja loppumittaukseen sen toteamiseksi, paraniko kokemus työhyvinvoinnista valmennuksen aikana

Mitä osiot sisältävät?

Kurssi rakentuu asioista, jotka tutkitusti lisäävät resilienssiä eli muutoskykyisyyttä. Se on kyky, jota voi kehittää ja vahvistaa sekä itsessään että koko työyhteisön tasolla. Keskeinen harjoiteltava ominaisuus on säätelykykyisyys. Kaikki resilienssiä vahvistavat harjoitukset voidaan nähdä niin, että ne kasvattavat sietoikkunaamme siten, että emme luiskahda niin helposti yli- tai alivireystilaan. Sopivasta vireystilasta käsin toisen arvostava kohtaaminen, vuorovaikutus, ongelmanratkaisu, luova ajattelu ja yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen mahdollistuvat paremmin.

Monissa osioissa ollaan myös sen äärellä, mitä työelämässä pitäisi ottaa huomioon aivojen toiminnan kannalta. Esimerkiksi turvattomiksi koetuissa tilanteissa alkukantaiset, selviytymiseen tarkoitetut hermoyhteydet aktivoituvat ja tietoinen ajattelu siirtyy taka-alalle. Tällöin aivojen hienoudet, kuten sujuva ongelmanratkaisukyky ja luova ajattelu eivät ole niin hyvin saavutettavissa. Valmennusmateriaali sisältää vinkkejä sellaisen toimintakulttuurin rakentamiseksi, joka ottaa huomioon muinaisen aivojemme tarpeen olla turvassa.

Aiheita osiossa 1, yhteisöllisyys:

 • Psykologinen turvallisuus organisaation tulostekijänä
 • Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä on paljon empatiaa, arvostusta ja toisten kuulemista -> miten näitä voitaisiin edistää omalla   työpaikalla sekä työntekijöiden kesken että rakenteellisesti

Aiheita osiossa 2, arvot:

 • Arvot määrittelevät tekemisen suunnan
 • Arvojen eli oikeasti tärkeiden asioiden määrittely helpottaa merkityksellisyyden kokemista, organisointia ja priorisointia
 • hyvä mahdollisuus työyhteisölle havainnoida, miten arvot elävät arjessa. Mitkä arvot toteutuvat myös käytännössä eivätkä jää pelkästään sanahelinäksi? Miten toimintakulttuuria voisi tuunata arvojen suuntaan?

Aiheita osiossa 3, onnistumista tukevat toimintatavat:

 • ennakointi ja priorisointi
 • Miten positiivinen psykologia voisi tukea työyhteisöä? (kyse ei ole pakkopositiivisuudesta, vaan siitä miten yksilö tai yhteisö voisi luoda itselleen merkityksellistä työkulttuuria ja sitä kautta parantaa hyvinvointiaan)
 • vahvuudet voimavarana
 • työn tuunaaminen
 • ratkaisukeskeisiä työtapoja työyhteisön arkeen

Aiheita osiossa 4, yksilöllisyys:

 • miten säilyä säätelykykyisenä työelämän haasteiden keskellä
 • mielen mekanismien ymmärtämistä: miten tunteet, ajatukset ja uskomukset vaikuttavat omaan tekemiseen ja hyvinvointiin
 • riittäminen

Aiheita osiossa 5, palautuminen

 • Tietoa palautumisesta ja stressistä
 • Välineitä ja ideoita siihen, miten tiedon voi valjastaa työyhteisön käyttöön tukemaan parempaa palautumista ja työhyvinvointia
 • Palauttavia harjoitteita palautumisvalmentajan ammattitaidolla valittuna ja ohjattuna

Aiheita osiossa 6, sinnikkyys:

 • realistisen optimismin ja toivon merkitys
 • itsemyötätunto aikaansaamisen mahdollistajana (eli miten se, että ei purista mailaa, voi auttaa parempaan tulokseen)

Hyvinvoiva huipputiimi -verkkovalmenuksen osioista osio 1, yhteisöllisyys, on valmiina ja ostettavissa verkkokaupasta. Verkkovalmennusta on suunnitteilla täydentää muilla osioilla vuoden 2022 aikana.

VALMENTAJASTA

Tiimivalmennuksen perusta on monitieteellinen ja voimavarakeskeinen. Käytännönläheisen kokonaisuuden on rakentanut KM, erityisluokanopettaja, psykologian aineenopettaja, voimavarakeskeinen työnohjaaja, palautumisvalmentaja & Positive Psychology Practitioner Maria Marttila. Marialla on lisäksi pitkä esimieskokemus rehtorin työstä sekä kokemusta yrittäjyydestä.

Asiakaspalautetta Marian vastaavasta verkkovalmennuksesta:

“Arvio sekä sisällöstä että toteutuksesta 5/5. Ajankohtainen, hyödyllinen, selkeä ja voimaannuttava koulutus.”

-Rehtoreille tarkoitetun Minä itte ja me yhyres -verkkovalmennuksen osallistuja

KUINKA VALMENNUS TOIMII?

Valmennuksen ostamisen jälkeen asikas saa sähköpostiinsa tunnukset, joilla pääsee kirjautumaan helppokäyttöiselle valmennusalustalle. Ostettu valmennusosio on käytettävissä kolmen kuukauden ajan siitä päivästä, kun tunnukset on toimitettu asiakkaalle. Asiakas voi halutessaan jakaa saamansa kirjautumislinkin omalle tiimilleen. Kirjatumislinkin avulla jokainen tiimin jäsen voi halutessaan luoda omat tunnukset alustalle. Omien tunnuksien avulla tiimin jäsenet voivat perehtyä materiaaliin ja itseään kiinnostavaan lisämateriaaliin ajasta ja paikasta riippumatta.

Kolmen kuukauden aikarajan täytyttyä valmennuspaketille voi tarvittaessa ostaa saman verran lisäaikaa puoleen hintaan.

HINTA

Pääset ostamaan valmennuksen osioita Finnish Wellbeingin verkkokaupasta .

Yhden osion hinta on 250 € + alv. 24 % = 310 €

Tunnukset verkkokaupasta ostettuun osioon toimitetaan ostajan sähköpostiin 1-3 päivän kuluessa ostosta. Verkkokaupassa voi valita maksutavaksi myös laskun. Joulukuussa 2021 ostettuihin valmennuksiin saa käyttöaikaa maaliskuun 2022 loppuun asti.

Lisätietoja antaa valmentaja Maria Marttila [email protected] www.bloomia.fi